Statut i Cele Fundacji Ecotravel

Statut i Cele Fundacji Ecotravel

Przedstawiamy Statut i Cele Fundacji Ecotravel a w szczególności nasze podstawowe cele dla których fundacja powstała.

Celami fundacji są:

 1. Wspieranie i rozwój turystyki zgodnej z ustawą o usługach turystycznych.
 2. Promocja polskiej turystyki.
 3. Wspieranie, rozwój, tworzenie nowych atrakcji turystycznych i produktów turystycznych.
 4. Wspieranie działań oraz działalność mająca na celu walkę z “szarą strefą” w branży turystycznej, czyli podmiotów zajmujących się organizacją imprez turystycznych z pominięciem przepisów prawa.
 5. Wspieranie, rozwój i promocja: turystyki, sportu, kultury fizycznej i każdej aktywności ruchowej mającej służyć poprawie kondycji fizycznej i zdrowiu.
 6. Wspieranie grup społecznych i grup lokalnych w organizacji spotkań mających służyć ich integracji, poprawie kondycji fizycznej, rozwoju intelektualnego.
 7. Wspieranie działań oraz działalność mająca na celu dostępność do wyjazdów turystycznych (wycieczek) każdej z grup społecznych, lokalnych z naciskiem na grupy najuboższe oraz ich rozwój poprzez poznawanie nowych miejsc, atrakcji turystycznych w szczególności związanych z kulturą, historią, sztuką.
 8. Wspieranie inicjatyw związanych z turystyką, rekreacją ruchową, rozwój intelektualny mających na celu integrację społeczną.
 9. Wspieranie inicjatyw artystycznych.
 10. Edukowanie w zakresie: turystyki, kultury fizycznej, rozwoju sportowego, profilaktyki prozdrowotnej, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia.
 11. Wspieranie edukacji przyrodniczej, kulturowej, historycznej.
 12. Wspieranie aktywnego spędzania czasu wolnego.
 13. Wspieranie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia.
 14. Wspieranie działań turystycznych i krajoznawczych.
 15. Wspieranie organizacji czasu wolnego.
 16. Tworzenie i wspieranie miejsc dla spotkań kulturalnych.
 17. Tworzenie i wspieranie miejsc służących integracji otoczenia.
 18. Tworzenie i wspieranie miejsc przyjaznych dla rodzin i dzieci.
 19. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w szczególności turystycznej.
 20. Działalność wspomagająca rozwój turystyki.
 21. Działalność wspomagająca tworzenie oraz tworzenie turystycznych systemów informatycznych mających ułatwić dostęp do oferty turystycznej.
 22. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 23. Działalność dotycząca organizacji i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 24. Działalność dotycząca organizacji wypoczynku grup społecznych oraz grup lokalnych służąca ich integracji.
 25. Działalność dotycząca organizacji wypoczynku grup społecznych oraz grup lokalnych służąca ich rozwojowi społecznemu.
 26. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 27. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.-
 28. Informacja społeczeństwa, grup społecznych, lokalnych o wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, turystycznych i innych mających na celu integrację społeczną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działań mających na celu zapobieganie organizowaniu imprez turystycznych niezgodnie z ustawą o usługach turystycznych.
 2. Organizację imprez turystycznych.
 3. Organizowanie spotkań, szkoleń.
 4. Organizowanie aktywności ruchowej.
 5. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych.
 6. Organizacja wyjazdów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży a także osób dorosłych.
 7. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo): organizacji seminariów edukacyjnych, debat i szkoleń w dziedzinie nauk ekonomicznych, humanistycznych, społecznych i środowiska naturalnego, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
 8. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w wyżej wymienionym zakresie.
 9. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, w tym także organizowanie i finansowanie konkursów.
 10. Tworzenie i prowadzenie klubów, kawiarni służących realizacji celów statutowych.
 11. Opracowywanie, wdrażanie i prowadzenie systemów informatycznych służących realizacji celów statutowych.

Pełen Statut i Cele Fundacji Ecotravel dostępne są tutaj: Statut Fundacji Ecotravel